ការប្តូរ ពាក្យសំងាត់(Password) របស់អ្នកប្រើប្រាស់(User) នៅក្នុង Postgresql មានច្រើនរបៀបដូចខាងក្រោម៖ ប្រើប្រាស់ sudo sudo -u postgres psql -U postgres -d postgres -c "ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'new_password';" ប្រើប្រាស់ su su - postgres -c "psql -U postgres -d postgres -c \"ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'new_password';\"" Bash script នេះត្រូវបានធ្វើការតេស្តនៅលើប្រពន្ធ័ប្រតិបត្តិការ (Operating…

ជាទូទៅសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ Laravel នៅក្នុង local environment ខ្ញុំត្រូវការ packages មួយចំនួនដើម្បីជួយក្នុងការអភិឌ្ឍន៍របស់ខ្ញុំ។ Packages ទាំងអស់នោះមានដូចជា៖ laracasts/generators សំរាប់បងើ្កត migration schema រឺក៏ pivot table itsgoingd/clockwork សំរាប់ធ្វើការតាមដានបញ្ហារបស់កូដ (debugging) laracasts/testdummy ប្រើសំរាប់ផ្តល់ទិន័យទៅអោយ Database ជំនួយក្នុងការធ្វើតេស្…