របៀបដំលើង composer ដែលអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ទីតាំង (install globally) curl -sS https://getcomposer.org/installer | php mv composer.phar /usr/local/bin/compose បនែ្ថមកញ្ចប់ថ្មីដោយប្រើ composer.json { "require": { "myproject": "someversion" } } បនែ្ថមកញ្ចប់ថ្មីទៅក្នុងគំរោង (install new package) composer require somepackage/somepackage:someversion បនែ្ថមកញ្ចប់ថ្មីទៅក្នុងគំរោង (install new package) សំរាប់តែការអភិវឌ្ឍន៍ (for dev only) composer require phpunit/phpunit --dev ដើម្បីអោ…

ដើម្បីអាចអោយ​អតិថិជនធ្វើការតេស្តគំរោងរបស់យើងពីម៉ាសីុន ​Local ដែលយើងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍​ខ្ញុំប្រើប្រាស់កញ្ចប់របស់​ nodejs មួយឈ្មោះ ​localtunnel ដើម្បីតំលើងវាអ្នកត្រូវតំលើង nodejs ជាមុនសិន។ ពាក្យបញ្ជាសំរាប់តំលើងកញ្ចប់ localtunnel npm install -g localtunnel ដើម្បីប្រើប្រាស់វាយើងត្រូវ៖ ដំណើរការគំរោងរបស់អ្នក​ឧទាហរណ៍…

ការប្តូរ ពាក្យសំងាត់(Password) របស់អ្នកប្រើប្រាស់(User) នៅក្នុង Postgresql មានច្រើនរបៀបដូចខាងក្រោម៖ ប្រើប្រាស់ sudo sudo -u postgres psql -U postgres -d postgres -c "ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'new_password';" ប្រើប្រាស់ su su - postgres -c "psql -U postgres -d postgres -c \"ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'new_password';\"" Bash script នេះត្រូវបានធ្វើការតេស្តនៅលើប្រពន្ធ័ប្រតិបត្តិការ (Operating…

ជាទូទៅសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ Laravel នៅក្នុង local environment ខ្ញុំត្រូវការ packages មួយចំនួនដើម្បីជួយក្នុងការអភិឌ្ឍន៍របស់ខ្ញុំ។ Packages ទាំងអស់នោះមានដូចជា៖ laracasts/generators សំរាប់បងើ្កត migration schema រឺក៏ pivot table itsgoingd/clockwork សំរាប់ធ្វើការតាមដានបញ្ហារបស់កូដ (debugging) laracasts/testdummy ប្រើសំរាប់ផ្តល់ទិន័យទៅអោយ Database ជំនួយក្នុងការធ្វើតេស្…