សួស្តី សុភីនេះជាពេលវេលាដែល អ្នកត្រូវកត់ត្រានូវអ្វីៗដែលអ្នកបានរៀននឹងជួបប្រទះក្នុងជីវិត។ វាជារឿងល្អដែលយើងអាចធ្វើការកត់ត្រា នូវរឿងរ៉ាទាំងអស់នោះបាន។ ការសិក្សា យើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាការសិក្សា ជារឿងដ៏សំខាន់មួយសំរាប់យើងក្នុងមួយជីវិតនេះ។ ជីវិតយើងម្នាក់ៗមានពេលវេលាខ្លី…